BORDÜR-TRETUVAR DÜZENLEMESİ YAPIM VE ONARIM İŞİ

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Nilüfer İlçesi 3'üncü Bölge ve Diğer Muhtelif Mahallelerde Bordür-Tretuvar Düzenlemesi Y...

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN


Nilüfer İlçesi 3'üncü Bölge ve Diğer Muhtelif Mahallelerde Bordür-Tretuvar Düzenlemesi Yapım ve Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/146878

 

1-İdarenin

a) Adı

:

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2A / 2B Blok 16130 NİLÜFER/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2244441603 (Dahili 3553) - 2242475488

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Nilüfer İlçesi 3'üncü Bölge ve Diğer Muhtelif Mahallelerde Bordür-Tretuvar Düzenlemesi Yapım ve Onarım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

22 Kalem, Tretuvar ve Beton Parke Yol, Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Nilüfer İlçesi 3. bölge ve diğer muhtelif mahalleler

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.02.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (İhale Komisyon Odası)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı  Resmi gazetede yayımlanan ‘’Yapım İşlerinde İş Deneyimlerinde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’e göre): A/V Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık diploması denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

Grup Adı : İŞ GRUBU- 01
Kısım Adı : 3. BÖLGE BORDÜR TRETUVAR
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Asfalt kesiminin yapılması. Nakliyeler dahil.

Asfalt sökülmesi. Nakliyeler dahil.

Makine ile her türlü eski kaldırım yıkılması ve kazı yapılması. Nakliyeler dahil.

Makine kullanılarak Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması. Nakliyeler dahil.

El ile her cins zeminde kazı yapılması. Nakliyeler dahil.

Makine ve el ile tretuvar altına ocaktaşından konkasörle kırılmış alt temel dolgusu yapılması. (figüre hariç) (malzeme temini serilmesi sıkıştırılması). Nakliyeler dahil.

10%

18%

8

Grup Adı : İŞ GRUBU- 02
Kısım Adı : 3. BÖLGE BORDÜR TRETUVAR
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

(70x30x15) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renkte). Nakliyeler dahil.

(70x20x10) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renkte). Nakliyeler dahil.

8 cm yüksekliğinde görme engelli taşlarının temini ve kum ile döşenmesi (Her renk,şekil ve her ebatta). Nakliyeler dahil.

17%

30%

11

Grup Adı : İŞ GRUBU- 03
Kısım Adı : 3. BÖLGE BORDÜR TRETUVAR
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil). Nakliyeler dahil.

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil). Nakliyeler dahil.

Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı. Nakliyeler dahil.

13%

23%

9

Grup Adı : İŞ GRUBU- 04
Kısım Adı : 3. BÖLGE BORDÜR TRETUVAR
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (Her renk şekil ve ve her ebatta). Nakliyeler dahil.

8 cm yüksekliğinde buhar kürlü 2000 mikron bazalt kaplı beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her renk, şekil ve ebatta). Nakliyeler dahil.

28%

47%

18

Grup Adı : İŞ GRUBU- 05
Kısım Adı : 3. BÖLGE BORDÜR TRETUVAR
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşının temini (Her renk şekil ve ve her ebatta). Nakliyeler dahil.

8 cm yüksekliğinde buhar kürlü 2000 mikron bazalt kaplı beton parke taşının temini (Her renk şekil ve ve her ebatta). Nakliyeler dahil.

(70x30x15) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür temini (pahlı, her renkte). Nakliyeler dahil.

(70x20x10) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür temini (pahlı, her renkte). Nakliyeler dahil.

(20x10xserbest boy) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk döşenmesi. Nakliyeler dahil.

Flora(saksı) tipi prekast şev taşı temini ve şev uygulaması yapılması. Nakliyeler dahil.

Yollarda her türlü (Buski,PTT,İller Bankası,Doğalgaz) bacalarının her derinlikte yükseltilmesi. Nakliyeler dahil.

Bitkisel Toprağın tretuvarlardaki yeşil alan kısımlarına serilmesi. Nakliyeler dahil.

3%

7%

4

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01981435

12 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Tuna Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Tuna Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Tuna Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Tuna Gazete değil haberi geçen ajanstır.