PERŞEMBE

10 °C / 8 °C

Hafif Yağmurlu

  1. 7 °C / 6 °C Hafif Yağmurlu
  2. 10 °C / 6 °C Çok Bulutlu
  3. 10 °C / 7 °C Hafif Yağmurlu
  4. 11 °C / 5 °C Az Bulutlu

BURSA SİNEMA SEANSLARI